เว็บไซต์เก็บผลงานออนไลน์  (E-Portfolio)  :::  ครูมนูญ วิญญายงค์

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ข้อมูลผู้ประเมิน

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตำแห่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน 17 ชั่วโมง 30 นาที/สัปดาห์ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา วิทยาการคำนวณ 2                จำนวน     -    ชั่วโมง    50   นาที/สัปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 .        จำนวน     1     ชั่วโมง    40   นาที/สัปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา เทคโนโลยีและการคำนวณ 2  จำนวน     11     ชั่วโมง    40   นาที/สัปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการอาชีพ 2 จำนวน     1     ชั่วโมง    40   นาที/สัปดาห์

      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- กิจกรรมชุมนุม จำนวน     -    ชั่วโมง    50   นาที/สัปดาห์

- กิจกรรมลูกเสือ   จำนวน     -    ชั่วโมง    50   นาที/สัปดาห์

1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 ชั่วโมง  30 นาที/สัปดาห์ ดังนี้

- การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  จำนวน     2  ชั่วโมง    50   นาที/สัปดาห์

       - งานที่ปรึกษา กิจกรรมโฉมรูม ดูแลนักเรียน จำนวน    1  ชั่วโมง     50   นาที/สัปดาห์

1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 5 ชั่วโมง  50 นาที/สัปดาห์ ดังนี้

       - ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

- ปฎิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

       - ปฎิบัติหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา กลุ่มบริหารงานทั่วไป

- ปฎิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

       - ปฎิบัติหน้าที่งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูลทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

- ปฎิบัติหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล

 - ปฎิบัติหน้าที่งานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี กลุ่มบริหารงานวิชาการ

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน  2 ชั่วโมง  30 นาที/สัปดาห์ดังนี้

- กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม

 - กิจกรรมโรงเรียนสุจริต (ITA)

 - กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คือ การริเริ่ม พัฒนา การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกว่าได้)

 ประเด็นท้าทาย เรื่อง.........................................................................................................................

ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน และคลิปการจัดการเรียนรู้

ดาวน์โหลดแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์  .pdf

คลิปการสอนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ผู้สอนได้ ริเริ่ม พัฒนา การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น

ลงชื่อ........................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง.................................................................
ผู้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
....................../.................../...................